Forord Bulletin # 1

Redaktøren har ordet

Kære læser!

Inden du fortsætter færden ind i dette første nummer af det (næsten) nystartede Proust-selskabs bulletin, så lad mig lige fortælle lidt om, hvad redaktionen og bestyrelsen, har tænkt sig med den.

Det siger sig selv at bulletinen har den rent praktiske opgave at holde medlemmerne, helst også de kommende, orienteret om hvad der hidtil er foregået i Det danske Proust-selskab og hvilke planer vi har for fremtiden. Men derudover håber vi nu at have skabt et forum hvor dansksprogede Proust-interesserede dels kan hente en smule inspiration til deres (fortsatte) læsning af et af verdenslitteraturens mest fascinerende – og, lad os bare indrømme det, ubegribelige – værker, dels selv kan komme til orde og fremlægge deres egen læseroplevelse eller deres personlige bud på en tolkning, eller simpelt hen deltage i en løbende debat, som vi håber bliver righoldig, spontan, rå og hjertelig.

Det er redaktørens tunge pligt at gøre det klart fra første færd at nærværende bulletin ikke udkommer på faste tidspunkter, men kun når beholdningen af læseværdigt stof er stor nok til at fylde et nummer. Der kan altså blive kortere eller længere mellem snapsene, men til gengæld vil vi gøre alt for at sprutten er til at drikke. Skulle en og anden synes at dette ikke holder stik, står det til vedkommende selv at sige fra over for redaktionen, meget gerne ledsaget af et bidrag der bedre lever op til forventningerne.

Som nævnt ovenfor betyder det en del for os at denne bulletin henvender sig til dansksprogede Proust-fans og derfor som hovedregel er skrevet på dansk. I visse særlige tilfælde kan vi bringe indlæg på engelsk (som det sker i dette nummer), men vi ønsker på ingen måde at begrænse læserkredsen til folk der behersker fransk i det nødvendige omfang for at læse tekster af og om Proust på originalsproget. Det er en kendt sag at de franskkyndige har rigelig adgang til bunkevis af bøger og tidsskrifter om Proust, og netop derfor ser denne bulletin det som en af sine opgaver at formidle i det mindste et udvalg af denne forskning til sine dansksprogede læsere.

Hvordan har vi så tænkt os at gribe sagen an?

Hvert nummer vil lægge ud med en præsentation af sig selv (ved redaktøren) og et flammende opråb (ved formanden). Derefter går vi over til dagen og vejen, dvs. dagbog og referater fra den forløbne tid, og annoncering af kommende arrangementer. Det lyder måske lovlig administrativt, men kig bare lidt fremad og se at et referat fra en generalforsamling kan rumme betydelig sjovere ting end et par afstemningsresultater. For slet ikke at tale om de egentlige foredragsaftener, som vil blive mere eller mindre reproduceret i skriftlig form. Lidt længere fremme støder du på Christopher Prendergast’s foredrag om at oversætte Proust.

Hvad angår fortidens arrangementer håber vi i de følgende numre at kunne bringe egentlige anmeldelser af disse, leveret af et (undskyld!) menigt medlem af selskabet, blot for at holde selvpromoveringen lidt i ave.

Herefter tager vi fat på et område som man kunne kalde læseroplevelser. Sådanne kan inddeles efter mange kriterier, men her i første omgang (og ikke nødvendigvis i de følgende numre) skelner vi mellem den subjektive oplevelse med bogen i hånden og den egentlige fremlagte læsning af teksten, med tolkerbrillerne på. Det første sigter til den oplevelse den enkelte læser kan have med På Sporet …, i privatlivets fred og helt ud fra egne forudsætninger, men lur os om der ikke er et og andet i en sådan oplevelse der er værd at dele med andre.

I denne forbindelse kunne en del tyde på at forfatterkolleger i eftertid og samtid har spændende svar at give på det simple spørgsmål: Hvad har Proust betydet for mig? – Lidt længere fremme fortæller først Kirsten Thorup om sine læsninger af Proust, og dernæst præsenteres Virginia Woolf’s personlige udsagn om sin samtidige kollega.

Det står selvsagt ingen steder skrevet at denne sektion er forbeholdt udøvende forfattere; vi ved blot tilfældigvis at en del af disse allerede har skrevet om deres oplevelse af Proust. Sektionen er åben for enhver der vil dele sin oplevelse af Proust med andre.

I sektionen Læsninger vil danske Proust-forskere få mulighed for at fremlægge deres tolkninger og analyser for en velvillig læserskare – og i det lægge deres tolkninger og analyser for en velvillig læserskare – og i det – spalten. Derudover vil redaktionen tilstræbe at formidle udenlandske analyser af særlig interesse, i oversat eller refererende form. I dette nummer bringer vi under læsninger en større analyse af den berømte scene ved hvidtjørnehækken i Combray, en lille appetitvækker om vandkaraflerne i Vivonne-floden og endelig en præsentation af en serie artikler om Sodoma og Gomorrha i det franske Proust-selskabs tidsskrift Bulletin Marcel Proust. – Onde tunger vil hævde at redaktøren har givet sig selv lidt rigelig spalteplads her, men frygt ikke: Sligt sker kun i et første nummer, inden læserskaren er vågnet op til dåd.

Sidst, men absolut ikke mindst: Hvad er mere naturligt for en dansksproget Proust-bulletin end at lægge ud med en kommenteret bibliografi over danske bøger og artikler om Proust. Som det vil fremgå, er der skrevet ikke så lidt i årenes løb, og derfor vil vi sprede bibliografien over to numre, således at vi i denne omgang holder os til de lidt ældre tekster – med fortsættelse i næste nummer.

Så altså, kære læser, vi ved at din motivation er i top, for ellers havde du næppe meldt dig ind i Det danske Proust-selskab. Derfor regner vi også med dig som en aktiv og kritisk læser der vil bidrage med egne indlæg og deltage i debatten om de andres. Ville det ikke være en fin begyndelse at sende os din oprigtige mening om dette nummer efter endt læsning?

Nils Soelberg

Contact Form Powered By : XYZScripts.com