Vedtægter

 1. Det danske Proust-selskab, der har hjemsted i København, har til formål at fremme og dyrke interessen for Marcel Proust, hans forfatterskab og hans tid, herunder at støtte udgivelse af værker af og om Marcel Proust.
 2. Som medlem af selskabet kan med bestyrelsens godkendelse optages personer, institutioner eller erhvervsdrivende selskaber.
  Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet.
 3. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 6 medlemmer, der vælges for 3 år, og som af sin midte vælger formand, næstformand og kasserer.
  Bestyrelsen, som i tilfælde af vakance kan supplere sig selv, er under ansvar over for generalforsamlingen berettiget til at foretage alle dispositioner, der angår selskabets interesser.Selskabet tegnes af mindst tre medlemmer af bestyrelsen.
  Bestyrelsen kan meddele prokura.
  Over bestyrelsens forhandlinger føres en beslutningsprotokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer.
 4. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.
  Ordinær generalforsamling afholdes så vidt muligt i hvert års februar måned og indkaldes ved meddelelse til medlemmerne med mindst en uges varsel, indeholdende dagsorden.
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme varsel og på tilsvarende måde og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 2/3 af selskabets medlemmer begærer det med angivelse af en motiveret dagsorden. Fremkommer sådan begæring, skal bestyrelsen indkalde den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse inden én måned efter begæringens fremsættelse.
 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Aflæggelse af årsberetning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab.
  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  5. Valg til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.
  Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde inden hvert års 1. februar.
 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.
  Til ændring af disse vedtægter kræves dog, at der på generalforsamlingen er mødt 2/3 af medlemmerne, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
  Er 2/3 af medlemmerne ikke mødt på én generalforsamling, hvor ændring af disse vedtægter forelægges, skal bestyrelsen snarest muligt indkalde en ekstraordinær generalforsamling, der kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.
 7. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue.
 8. Bestyrelsen kan udelukke et af selskabets medlemmer, der i skrift eller handling modarbejder dets virksomhed. Det udelukkede medlem kan appellere afgørelsen til den nærmest følgende ordinære generalforsamling. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.
 9. For vedtagelse af selskabets opløsning gælder de i § 6, stk. 2 og 3 indeholdte regler, dog skal vedtagelse ske med 5/6 af de afgivne stemmer.
  Opløses selskabet, tilfalder dets eventuelle formue Det danske Akademi

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 20. august 2002 hos Leif Hasle, Landemærket 55, København K.

Medstiftere af selskabet:
Henrik Borberg, Bjørn Bredal, Steen A. Cold, Neal Ashley Conrad,
Henning Goldbæk, Leif Hasle, François Marchetti, Else Henneberg Pedersen,
John Pedersen, Jes Petersen, Lilian Munk Rösing, Nils Soelberg,
Monica Wojtaszewski samt Suzanne Brøgger og Kirsten Thorup
(de to sidstnævnte var ikke til stede ved generalforsamlingen)

Contact Form Powered By : XYZScripts.com