Referat af generalforsamling 2016 og årsberetning 2015

Dagsorden

 

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Formandens årsberetning
  4. Fremlæggelse årsregnskab (udsendt til medlemmer via mail)
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Referat

 

Ad 1. Formand Line V. Frederiksen bød velkommen.

 

Ad. 2. Erik Farsø Madsen blev valgt som dirigent og Nils V. Schultz som referent. Dirigenten godkendte dagsordenen.

 

Ad. 3. Line V. Frederiksen takkede for det forløbne år og fortalte følgende:

 

– selskabet pt. har omkring 170 medlemmer.

– bestyrelsen vil for fremtiden arbejde for at få flere yngre medlemmer.

– i det forgangne år har vi haft oplæsere af forskellige type og forskellig alder.

– oplysninger om det forløbne års arrangementer kan se på selskabets hjemmeside, www.proust.dk.

– Steen Klitgård Povlsen har for nyligt udgivet en bog om Proust. Informationer om denne kan finde via ”Links” på selskabets hjemmeside.

– Louise Svanholm trak sig som formand i december 2015.

– Leif Hasle, der er medskifter af selskabet, har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen takker Leif for hans mange og mangeårige bidrag til selskabets virke.

– bestyrelsen har besluttet at udnævne Leif Hasle til æresmedlem af selskabet.

– for fremtiden vil selskabets saloner finde sted på Borups Højskole.

– programmet for forårets saloner er nu at finde på hjemmesiden.

– Proustbulletin nr. 10 vil have 1. Verdenskrig som tema og udkomme tidligst i april 2016.

– i bestyrelsen drøftes det for tiden, om der for fremtiden skal arrangeres filmvisninger i Posthusteatret og en eventuel udlandsrejse.

– bestyrelsen takker Louise Svanholm for hendes indsats som formand i det forgangne år.

 

En række medlemmer gav følgende kommentarer til årsberetningen:

 

– det blev foreslået, at en eventuel udlandsrejse kunne have Venedig som destination.

– der blev opfordret til, at en eventuel udlandsrejse arrangeres af selskabet selv og ikke i samarbejde med for eksempel Politiken Plus, som det er sket tidligere.

– det blev foreslået, at der for fremtiden gøres mere ud af samarbejdet med det Svenske Proustselskab.

 

Ad 4. Kasserer Charlotte Mollerup fremlagde årets regnskab. Dette balancerer til trods for, at selskabets indtægter har været mindre end forventet.

 

For fremtiden vil vi komme til at bruge flere penge på leje af lokaler, idet det er dyrere at være på Borups Højskole end i Bethesda. Et medlem spurgte, hvor stor prisforskellen var, og der blev svaret, at det koster 1000 kr. mere pr. gang at være på Borups Højskole. Et medlem spurgte til grundlaget for valget af Borups Højskole. Der blev svaret, at valget medfører en række fordele i form af mere plads, bedre lys, pænere lokaler, mulighed for at servere vin, og der blev peget på, at der er tale om en litterær højskole. Et medlem kommenterede, at lokalerne i Bethesda har en bedre beliggenhed end Borups Højskole.

 

Et medlem spurgte til størrelsen på det honorar, der gives til de skuespillere, som læser op ved vores saloner.

Der blev svaret, at dette honorar er på 2000 kr.

 

Der blev spurgt til, hvem der bidrager med fondsmidler til selskabet. Hertil var svaret de to fonde ”Velux” og ”Augustinus”. Et medlem opfordrede til bestyrelsen til at gøre mere ud af fondssøgning. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne herfor nærmere.

 

I selskabets budget for 2016 blev lokaleudgifterne, der oprindeligt var angivet til 20.000 kr., efter opfordring fra dirigenten, rettet til 25.000 kr.

 

Det blev udtrykt ønske om, at, bestyrelsen forud for en generalforsamling for fremtiden sender flere års regnskaber ud på samme tid, så der er mulighed for at sammenligne.

 

Dirigenten sagde tak til selskabets revisor, Hans Christian Fink.

 

Ad 5. Et medlem gentog sin tidligere opfordring til en styrkelse af selskabets samarbejde med Det Svenske Proustselskab.

 

Ad 6. Jørn Boisen var på valg og valgte at stille op igen. Leif Hasles post stod – efter hans udtræden af bestyrelsen – åben. I det forløbne år har bestyrelsen suppleret sig selv med Line V. Frederiksen, Line Larsen og Nils V. Schultz. Således præsenterede den samlede fremtidige bestyrelse sig med følgende medlemmer: Line V. Frederiksen, Line Larsen, Nils V. Schultz, Jørn Boisen, Henrik Borberg, Christine Marstrand og Charlotte Mollerup. Disse bestyrelsesmedlemmer blev godkendt af selskabets medlemmer.

 

Derudover blev Neal Ashley Conrad udnævnt som suppleant.

 

Ad 7. Revisor Hans Christian var på valg og var villig til at modtage genvalg.

 

Ad 8. Der blev reklameret for kunstmaler Sven Okkels udstilling i Runde Tårn, der forløber fra d. 1.. marts, hvor der er fernisering i tidsrummet 16-18, og frem til den 24. april.

 

Et medlem gjorde opmærksom på, at Benjamin Taylor for nylig har udgivet en god bog om Proust.

 

 

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com