Referat af generalforsamling 2018 og årsberetning 2017

Det danske Proustselskab

Generalforsamling 25. februar 2018. I Bethesda, Israels Plads

Referat

Velkomst v. formand Line Petersen Larsen

Valg af dirigent og referent

Til dirigent valgtes Erik Farsø Madsen.
Til referent valgtes Line V. Frederiksen.

Formandens årsberetning

Formand Line Petersen Larsen afholdt sin årsberetning, der er indsat i slutningen af dette dokument.
Et medlem spurgte til den kommende paperback-udgave af På sporet, om det bliver en genoptryk eller en ny udgave. Forlægger Henrik Borberg svarede, at det hovedsageligt bliver et genoptryk med visse ændringer.
Det tilføjes årsberetningen, at vi sendte en bårebuket til HKH Prins Henriks bisættelse samt et kondolencebrev.
Erik Farsø Madsen takkede formanden og bestyrelsen for indsatsen og det gode arbejde med arrangementer osv.

Fremlæggelse årsregnskab

Kasserer Charlotte Mollerup fremlagde årsregnskabet.
Det ser pt. noget tungt ud med finanserne, især grundet manglende kontingentbetalinger. Derudover tærede vi på vores ressourcer i 2016 og 2017 pga. højere lokaleleje på Borups Højskole og svigtende fondsbidrag (en del af sidstnævnte blev dog generøst dækket af Forlaget Multivers).
Der blev spurgt til medlemstallet. Ca. 140 medlemmer i år. Et vist fald siden sidste år. Bestyrelsen regner med, at en del af faldet skyldes forglemte kontingentbetalinger. Det er tungt arbejde at få alle til at huske betalingen. En del af nedgangen skyldes også egentligt frafald i medlemsskaren, heraf en del pga. dødsfald.
Bestyrelsen håber at kunne skaffe flere og unge medlemmer, og modtager meget gerne idéer hertil. Tag også meget gerne en ven eller veninde eller søn/datter eller ungt barnebarn med til salon! Lad os sprede ordet og glæden ved litteraturen og Proust.
Et medlem spørger til stigningen i lokaleudgifterne i 2017. Den skyldes, at en del af lokalelejen til Borups højskole, hvor vi var i 2016, blev betalt i 2017, da regningen først blev fremsendt dér.
Et forslag: få alle udgifter fra ét kalenderår betalt inden for dette kalenderår.
Regnskabet fra 2017 blev godkendt.

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Bestyrelsen havde et forslag / informerede om et initiativ: at forhøje kontingentet fra 2019. Det er iflg. vedtægterne en beslutning, bestyrelsen kan tage, men den ville gerne inddrage medlemmerne.

Kontingent p.t.: 300kr. for medlemmer, 450kr. for par, 75kr. for studerende

Forhøjelse til: 350 pr. medlem, 500 pr. par, og fortsat 75 kr. pr. studerende (for at gøre det attraktivt for unge medlemmer).

Der var enighed om at hæve kontingenterne som foreslået.

Valg til bestyrelsen

Fra vedtægterne, stk. 3: ”Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 6 medlemmer, der vælges for 3 år, og som af sin midte vælger formand, næstformand og kasserer.”

Bestyrelsen så inden generalforsamlingen således ud:

Charlotte Mollerup (indvalgt i 2017)
Christine Marstrand (indvalgt i 2017)
Sanne Krarup (indvalgt i 2017)
Margarita Bossing (indvalgt i 2017)
Jørn Boisen (indvalgt i 2016)
Line V. Frederiksen (indtrådt i 2016)
Line Petersen Larsen (indtrådt i 2016)
Henrik Borberg (indvalgt i 2015) – på valg i år. Vil gerne stoppe for at kunne hellige sig arbejdet med forlaget Multivers fuldt ud.

Bestyrelsen har suppleret sig selv med Jesper Brohus, der også har lovet at påtage sig kassererposten, som Charlotte Mollerup efter tro tjeneste forlader. Hun bliver i bestyrelsen.

Den nye bestyrelse ser nu således ud:

Jesper Brohus (blev indvalgt i 2018)
Christine Marstrand (indvalgt i 2017)
Margarita Bossing (indvalgt i 2017)
Sanne Krarup (indvalgt i 2017)
Jørn Boisen (indvalgt i 2016)
Line V. Frederiksen (indtrådt i 2016)
Line Petersen Larsen (indtrådt i 2016)

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

Line Petersen Larsen: fortsætter som formand
Jørn Boisen: fortsætter som næstformand
Jesper Brohus: kasserer

Valg af revisor

Hans Christian Finch blev genvalgt som revisor.

Eventuelt

Der var ingen forslag under eventuelt.

Der blev takket for god stemning, ro og orden. Tak til ordstyrer Erik Farsø Madsen for som vanligt at lede os gelinde gennem generalforsamlingen.

Datoerne for efterårets saloner:

Søndag 26. august

Søndag 30. september

Søndag 28. oktober

Søndag 25. november

 

Formandens årsberetning 2017

Kære medlemmer.

Endnu et år er gået i Proust-selskabet, og vi ser tilbage på to gode og spændende sæsoner.

Forårssæsonen 2017 skød vi i gang med filmforevisning i Posthusteatret. Denne filmeftermiddag i januar er efterhånden blevet en lille tradition, som jeg har fornemmelsen af, at mange er glade for.

Vel tilbage i Bethesda tog vi fat på et nyt år i kendte rammer. Det kan være, der er delte meninger om kunsten på væggene, men få steder ligger så centralt, og jeg er blevet helt vant til og glad for at forkynde Prousts ord for menigheden her på prædikestolen.

I foråret fik vi læst højt af skuespillerne Michael Mouritzen, Linnea Voss og Birgitte Hjort Sørensen af Guermantes’ verden I, mens Niels Lyngsø delagtiggjorde os i oversættelsesarbejdet med På sporet. Troels Hughes Hansen fortalte om Proust og Céline, og vores egen Henrik Borberg tog os med gennem værkets dramatiske udgivelseshistorie, før vi gik på sommerferie.

Til vores efterårssaloner læste Joen Bille, Paul Hüttel og Ditte Gråbøl op for os, og ved starten af sæsonen tog vi hul på et nyt bind, nemlig Guermantes’ verden II. Det er ikke hvert år, at vi når sådan en milepæl og kan sætte endnu et bind på plads i bogreolen. Nils Soelberg kom helt fra Frankrig for at forelæse om forviklingerne mellem Gilberte og Albertine, Judy Gammelgaard fortalte om Vermeer, og Kristine Annabell Torp om Proust og mellemrummet.

Vi har i løbet af året hørt både nye og gamle røster på talerstolen. I bestyrelsen gør vi noget ud af at invitere unge skuespillere på podiet for at høre deres friske fortolkninger af værket og at tiltrække forskere fra alsidige felter – det er en stadig berigelse løbende at blive bekendt med, hvor mange måder, der læses Proust på på tværs af landet, videnskabelige og faglige discipliner.

Et absolut højdepunkt i 2017 var årets afsluttende arrangement, vores Proust-middag i Forfatterforeningens lokaler. Efter mange praktiske strabadser – og endda frygt for at vi måtte aflyse – fik vi med køkkenholdet fra Vandkunstens Litteraturhus bag gryderne en overmåde hyggelig og vellykket aften i de smukke lokaler på Christianshavn. Det Kongelige Kapels strygetrio spillede udvalgt, Proust-inspireret kammermusik for os, og vores egen maestro Christine Marstrand ledte os kyndigt gennem repertoiret.

I bestyrelsen har vi i løbet af året haft nok at se til. Vi er ved at indsamle og redigere artikler til den kommende Bulletin, nr. 11, der skal handle om Proust og sindet.

Vores største udfordring er økonomien, der desværre halter lidt mere, end den plejer. Vi bliver nødt til at afsøge mulighederne for at søge fondsmidler i større grad end hidtil og selvfølgelig være opmærksomme på at hverve nye medlemmer. Hvis nogle brænder inde med gode idéer til dette litterære missionærarbejde, så vil jeg hellere end gerne høre input fra dem.

Vi står også over for en lille rokade i bestyrelsen.

Først og fremmest overgiver vores højt skattede kasserer Charlotte Mollerup pengekassen til nye hænder. Charlottes kyndige overblik, overskud og kæmpestore indsats har været uvurderlig for selskabet. Litterære snakkehoveder er der nok af, men trofaste kasserere, det er de sjældne guldfugle, som selskabet ikke kunne leve uden. Charlotte træder heldigvis ikke ud af bestyrelsen, men fortsætter som almindeligt bestyrelsesmedlem.

Vi har lykkeligvis fundet en værdig arvtager til kassererjobbet. Da det rygtedes i bestyrelsen, at vores medlem Jesper Brohus er en talknusende aktuar, slog vi på næsten mafiaagtig vis ring om ham til Proust-middagen, og han har velvilligt indvilget i at træde ind i bestyrelsen og at overtage kasserertjansen.

Vi skal imidlertid tage afsked med Henrik Borberg i bestyrelsen, vores forlægger og æresmedlem. Jeg kan slet ikke opregne den uvurderlige betydning, Henrik har haft for udbredelsen af Proust i Danmark. Jeg tør godt sige: Ingen Henrik, ingen ny oversættelse og intet Proust-selskab. Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Henrik både i bestyrelsen og på Forlaget Multivers, og hans ukuelige, optimistiske gåpåmod har lært mig et og andet om, hvordan uoverstigelige projekter bliver til virkelighed. Henrik træder tilbage i bestyrelsen for at hellige sig arbejdet med at nytænke og videreføre sit forlag, og vi ønsker ham held og lykke.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke jer – Charlotte og Henrik – for jeres store indsats. Lad os give dem begge en hånd og en buket forårsblomster.

Vi skal mindes vores protektor HKH Prins Henrik, som gik bort d. 13. februar 2018. Vi har i selskabet været taknemmelige for hans protektorat, hans indsats for litteraturen og kunsten. Både på den rumænske ambassade i 2007 og den franske ambassade i 2014 berigede han os med sine smukke, musikalske og morsomme oplæsninger. Prinsen har med sit kendskab til Proust og sin venlige deltagelse i vores arrangementer kastet royal glans over vores selskab, og vi mindes ham i dag med glæde og taknemmelighed.

Lad os holde et minuts stilhed for Prins Henrik.

Tilbage er der nu kun at se fremad mod det nye år. Jeg ved allerede, at det bliver et fantastisk år i Marcel Prousts tegn. Vi brygger på spændende arrangementer i bestyrelsen, både her i Bethesda og også særarrangementer på Cinemateket og i hvidtjørnebuskenes skygge. Forlaget Multivers fejrer 20 års jubilæum og udgiver en ny og billigere paperbackudgave af På sporet, så værket kan nå ud til endnu flere danske læsere. I bestyrelsen ligger vi heller ikke på den lade side med formidlingsarbejdet. Vi arbejder som sagt på den næste bulletin, Christine Marstrand udkommer med en helt vidunderlig bog om musikken og billedkunsten hos Proust, et sandt pragtværk, Neal kommer med en ny Proust-læser, og jeg er også selv ved at lægge sidste hånd på en bog om stederne hos Proust.

2017 har været mit første år som formand. Jeg har været så glad for dette privilegium og den varme opmuntring, jeg har fået – både i bestyrelsen og blandt medlemmerne.

De oplevelser, vi deler her en håndfuld søndage om året, kan man efter min mening ikke skatte højt nok. Det er efterhånden ikke alle, der sætter tid af til oplevelser af denne art. Eller som overhovedet skænker det en tanke, at oplevelser ikke kun betyder bungeejumping, at renovere køkken eller købe ny bil, men at de kan bestå i at fordybe sig, udvide, omrokere og fortrylle den indre skueplads en lille smule, søndag for søndag. Og lad os blive ved med det.

Tak for ordet.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com