Generalforsamling

Søndag den 21. februar 2016

Dagsorden 

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens årsberetning
 4. Fremlæggelse årsregnskab (udsendt til medlemmer via mail)
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Søndag den 8. februar 2015

 1. Valg af dirigent og referent

Birthe Refslund vælges som dirigent og Christine Marstrand som referent.

2. Formanden aflægger årsberetning

Connie Selmann aflægger årsberetning, som godkendes.

3. Kassereren fremlægger regnskab og budget

Charlotte Mollerup fremlægger regnskab og budget, som godkendes.

4. Kontingent 2016

Kontingentet foreslås forhøjet til 300 kr. for enkeltmedlemmer og uændret for par 450 kr. Forhøjelsen godkendes.

5. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Der foreligger ingen forslag.

6. Valg af bestyrelse

Christine Marstrand er på valg og genvælges.

Bestyrelsen har på grund af vakance suppleret sig med Louise Svanholm. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender denne disposition, hvilket sker, og Louise bydes velkommen.

Som nye medlemmer foreslås endvidere Line Vikkelsø Frederiksen og Henrik Borberg, som vælges.

Connie Selmann, Birgitte Løye og Bente Ben-Hamadou har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

7. Valg af revisor

Hans Chr. Fink er villig til genvalg og genvælges.

8. Eventuelt

Birgitte Løye takker for samarbejdet i bestyrelsen.

Ulla Halse spørger, om nyoversættelsen har solgt godt. Spørgsmålet sendes videre til Henrik Borberg.

Henrik Christensen spørger om nogen vil sige noget om læsegrupperne, hvorefter Birgitte Løye giver disse oplysninger og foreslår, at man starter en ny læsegruppe.

Christine Marstrand fortæller om Neal Ashley Conrads gennemgang af værket, som starter i privat regi til april et bind hver måned. Oplysninger om dette lægges ud på hjemmesiden.

Hans Chr. Fink omtaler det århusianske tidskrift Passage, som dedikerer dit næste nummer til Proust, redigeret af Jacob Ulrich. Oplysninger om dette lægges ligeledes ud på hjemmesiden.

 

Leif Hasle takker Connie Selmann for 6 års godt formandskab, og dirigent og formand takker for en generalforsamling i god ro og orden.

Søndag 16. februar 2014, kl. 15 – 17

I Bethesda, Rømersgade 17, København K

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden aflægger årsberetning.

3. Kassereren fremlægger regnskab og budget.

4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Valg af bestyrelse.

Leif Hasle er på valg og er villig til genvalg.
I henhold til vedtægternes § 3 har bestyrelsen på grund af vakance suppleret sig med Charlotte Mollerup som kasserer og nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender denne disposition.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Referat

 1. Erik Farsø Madsen blev valgt som dirigent. Birgitte Løye som referent
 2. Årsberetning vedlagt, vedtaget med acclamation efter flg. Spørgsmål:A. Hvordan står det til med det nordiske samarbejde?Formanden svarede, at der ikke har været lejlighed til at udbygge dette; men at bestyrelsen vil arbejde for at udvide det.B. Hvor mange medlemmer er der i Proust-selskabet?Kassereren oplyste, at der er 158 medlemmer, 15 medlemmer er udmeldte; men antallet af medlemmer er støt stigende – alene siden nov. 2013 – febr. 2014 er der tilkommet 10 nye medlemmer.C. Hvornår vil man vise Roland Petits filmen: ”Les intermittances du coeur” igen.Svar: Bestyrelsen lover at finde plads i programmet senere.
 3. Kasserer gennemgår regnskab 2013: Honorar til Oplæserne er mindre p.g.a filmsalonerBlomster-konto er større p.g.a. flere dødsfald i bestyrelsen
  Herefter gennemgang af Budget 2014:
  IT vedligeholdelseskonto større, fordi hjælp fra IT konsulent er nødvendig p.g.a virusangreb.
  Herefter vedtages regnskab og budget.
 4. Ingen forslag
 5. Leif Hasle genvælges (fortsætter som næstformand). Generalforsamlingen godkender, at Charlotte Mollerup er indtrådt i bestyrelsesmedlem (som ny kasserer)
 6. Hans Chr. Fink genvælges som revisor
 7. Eventuelt: intet

Referat af ordinær generalforsamling i Det danske Proust-Selskab

17. februar 2013 kl 15oo
i Bethesda Rømersgade 17, København K.

 Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden aflægger årsberetning.

3. Kassereren fremlægger regnskab og budget.

4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer: Der foreligger ingen forslag.

5. Valg af bestyrelse.

Birgitte Løye er på valg i år og er villig til genvalg.

I henhold til vedtægternes § 3 har bestyrelsen på grund af vakance suppleret sig med Bente Ben-Hamadou og Jørn Boisen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender denne disposition.

Susanne Hvidtved Kruse, Sussanne Blegaa, Heinz Frellesen og Jacob Ulrich har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

6. Valg af revisor. Hans Chr. Fink er villig til genvalg.

7. Eventuelt.

Referat

1. Formanden Connie Selmann foreslog på bestyrelsens vegne Erik Farsø Madsen som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag, og Erik Farsø Madsen valgtes ved akklamation. Leif Hasle valgtes som referent.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.

2. Formandens årsberetning. Beretningen vedtoges. Eva Bendix foreslog, at Roland Petits balletfilm over Prousts værk blev vist i selskabet en gang om året. Dirigenten foreslog, at forsamlingen takkede bestyrelsen for dens store arbejde i 2012, hvilket skete med forsamlingens applaus.

3. Kassereren forelagde udsendte årsregnskab 2012 og budget 2013. Vedtaget.

4. Der forelå ingen forslag.

5. Bente Ben-Hamadou og Jørn Boisen godkendtes som medlemmer af bestyrelsen. Birgitte Løye genvalgtes. De afgåede bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres store arbejde for selskabet.

6. Hans Chr.Fink genvalgtes som revisor.

7. Eventuelt. Der forelå intet til drøftelse.

Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde, hvormed generalforsamlingen var afsluttet.

 

Referat af ordinær generalforsamling Det danske Proust-Selskab

Søndag den 5. februar 2012

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af årsberetning af årsberetning.
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
 4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 5. Valg af bestyrelse.Helga Schmidt og Christine Marstrand er på valg i år. Begge er villige til genvalg.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent.

Bent Haakonsen blev valgt til dirigent, Susanne Kruse til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Aflæggelse af årsberetning ved formand Connie Selmann.

Med fejringen af Det Danske Proust-Selskab’s 10 års jubilæum er det passende at ”Formandens beretning” foruden aktiviteterne i 2011 også fremhæver dekadens vigtigste milepæle.

Det danske Proust-selskab blev stiftet på en sensommerdag i 2002. I de forløbne 10 år har selskabet dannet rammen om en lang række aktiviteter. I 2003 udgav vi den første bulletin og det er siden blevet til i alt 7 bulletiner. Siden 2003 har selskabet afholdt litterære saloner med oplæsninger af kendte skuespillere efterfulgt af foredrag om Proust og hans værk. Det er derfor med stolthed at vi nu kan fejre 10 års jubilæum. Og det skyldes ikke mindst en stor trofast medlemsskare. Uden jeres opbakning havde vi ikke noget selskab. I mine to år som formand har det altid været med forventningens glæde at jeg har begivet mig af sted fra mit fynske domicil for at deltage i den månedlige salon. Dygtige skuespilleres medrivende oplæsning af På sporet og inspirerende foredrag har åbnet yderligere for Prousts umådelige univers.

Udover salonerne er det for medlemmerne også muligt at gå i dybden med værket og forfatteren i læsegrupper. Der er 2 igangværende læsegrupper. Den ene læser fortløbende På sporet og er i gang med bind 4. Den anden læser “omkring” Proust, og har læst Gérard Genette: Metonymi hos Proust og skal i gang med nogle kronikker om Proust af Peter Kahlke. Begge grupper mødes ca. en gang om måneden. Hvis man er interesseret i at deltage i en læsegruppe, kan man rette henvendelse til Birgitte Løye.

Bestræbelser på at arrangere Proust-aktiviteter udenfor København har hele tiden været en af mine målsætninger. I 2007 afholdt selskabet en salon på kunstmuseet Brandts i Odense. Herefter fulgte velbesøgte foredrag i Faaborg bibliotek 2008 og på Vejen Bibliotek i 2009.

Det er derfor med stor tilfredshed at Proust i 2011 atter rykkede uden for København. Jacob Ulrich, medlem af bestyrelsen, igangsatte en række aktiviteter i Århus, hvor han bl.a. oprettede en læsekreds for Proust-interesserede. Det er muligt at deltage i denne læsekreds selvom man ikke bor i Jylland. I 2011 holdt han foredrag om Proust på Åby bibliotek ved Århus. I 2012 er der ligeledes planlagt en række aktiviteter i Århus. Oplysningerne herom vil blive lagt ud på selskabets hjemmeside.

Bulletin # 7 med titlen Proust og Venedig redigeret af Christine Marstrand, Jacob Ulrich og Helga Schmidt blev delt ud til medlemmerne på salonen den 21. august 2011. Bulletinen blev udgivet med støtte fra Velux- og Augustinus fondene. Temaet var oprindeligt tænkt som en optakt til en rejse til Venedig med Proust-selskabet som arrangør. Politiken tilbød imidlertid at arrangere turen med Carsten Thau og Bjørn Bredal som rejseledere. Vi er derfor meget glade for at kunne præsentere Carsten Thau som en af foredragsholderne her i foråret.

I 2011 udkom også andre Proust-relaterede udgivelser: Det anmelderroste Bind 5 Guermantes Verden 1, oversat af Niels Lyngsø. Marcel Prousts kærlighedsliv og seksualitet På dansk ved Vagn Søndergaard. Begge bøger er udgivet af forlaget Multivers.

Teatret ved Sorte Hest var det meste af 2011 vort faste tilholdssted. Her følte skuespillerne, der læste op, sig på hjemmebane i kulisserne til teatrets egne forestillinger, som ikke altid lignede noget fra Prousts tid. I pausen kunne vi nyde kolde og varme drikke i de hyggelige stuer, hvor snakken gik lystigt. Vi fik både positive og negative tilbagemeldinger om teatret. Ældre medlemmer havde problemer med at forcere trappen op til teatersalen og det var en af årsagerne til at vi valgte at finde et nyt lokale. Det er vort indtryk at Bethesda med sin centrale beliggenhed, gode faciliteter og lette tilgængelighed er et godt alternativ. Muligheden for at brygge te og kaffe til pausen er naturligvis også et stort plus.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke medlemmerne for det trofaste fremmøde til vore 10 velbesøgte saloner i 2011. Det er en glæde at konstatere at medlemstallet i 2011 holder det samme gode niveau som i 2010.

Årets oplæsere og foredragsholdere finder I på hjemmesiden og i bulletin # 7.

I 2011 har bestyrelsen haft travlt med planlægning af 10-års jubilæet. Vi markerer dette den 25. august i Vartov med et festprogram fra kl. 14-18 med efterfølgende gallamiddag. Invitation med program for dagen sendes ud til medlemmerne i løbet af foråret. I forbindelse med jubilæet udgiver selskabet en jubilæumsbog. Temaet er yndlingspassager i På sporet af den tabte tid. Redaktionen har bedt en række passionerede læsere om at udvælge en yndlingspassage i værket og kommentere denne. Der udkommer ingen bulletin i 2012.

Vi er altid åbne for forslag fra medlemmer mht. nye aktiviteter og lign.

Tak for ordet.

Efter formandens beretning kommenterede Birthe Refslund læsegrupperne og pointerede, at der højst burde være 6 medlemmer i hver gruppe. Hertil svarede  Birgitte Løye, at det ikke var noget problem at oprette nye læsegrupper.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget.

Kasserer Sussanne Blegaa præsenterede årsregnskabet for 2011.

Dirigenten udtalte, at selv om det ikke var hans opgave, ville han alligevel rose kassereren for et overskueligt og fint regnskab.

Kassereren nævnte, at Augustinus Fonden og Velux Fonden er trofaste bidragydere og stort set betaler udgifterne til Bulletinen. Vedr. lokaleudgifter gjorde hun rede for de ændringer, der var sket i årets løb. I forbindelse med leje af Sorte Hest havde der været nogle misforståelser, og lejen viste sig at være dyrere end først antaget. Salonen i august havde kostet 1.800 kr.

De nuværende lokaler i Bethesda koster ca. 1.100kr. inkl. brug af køkken.

Budgettet for 2012 blev præsenteret.

Selskabet har en formue på næsten 50.000kr. Der blev spurgt, hvad de penge skulle bruges til, da der jo ikke er grund til opsparing. Kassereren svarede, at bestyrelsen havde overvejet kontingentnedsættelse, men besluttet at kontingentet for 2012 skulle være uændret. Der er behov for en vis formue bl.a. i tilfælde af, at fondenes støtte til bulletinen skulle bortfalde.

Efter at budgettet var færdiggjort har der også været tale om at støtte fremtidige aktiviteter i Århus.

Der er afsat midler til selskabets 10års jubilæum og den planlagte jubilæumsbog vil være gratis for medlemmerne.

Revisoren kommenterede, at der bør være en ”buffer” i budgettet på mindst 30.000 kr., og at det var fint at bruge midler til afholdelse af et festligt jubilæum.

4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Der var ikke kommet nogen forslag.

5. Valg af bestyrelse.

Helga Schmidt og Christine Marstrand blev genvalgt.

6. Valg af revisor.

Hans Chr. Fink blev genvalgt.

7. Eventuelt.

Leif Hasle fortalte om det forestående jubilæum, som finder sted den 25. august i Vartovs store sal. Christine Marstrand vil tage sig af den musikalske del af programmet. Der vil komme oplæsning og foredrag, og i løbet af eftermiddagen vil der være en times pause, så bordene kan gøres klar til festmiddagen, som vi alle kan glæde os til.

Eva Bendix spurgte, om det ikke var muligt at koordinere indholdet af den oplæste tekst og foredraget.

Helga gjorde opmærksom på, at der havde været en vis sammenhæng, da Gretty Mirdal talte om ”Den jødiske arv”, men at det ville være svært at gøre generelt. Romanen læses op fortløbende, og man kan ikke bestemme indholdet af foredragene. Sussanne gjorde opmærksom på, at det skyldes, at der ikke er så mange danske Proust-eksperter, og at det derfor er helt umuligt at finde en oplægsholder, som til en bestemt dato kan sige noget om et tema relateret til en given passage af værket.

Connie Selmann foreslog, at man giver foredragsholderne den tekst, der vil blive oplæst, så kan de evt. udnytte det, hvis der kan etableres en sammenhæng.

H. Chr. Fink sagde, at det ville være ønskværdigt at fastholde foredragene evt. ved at lægge lyd eller tekst på nettet. Han nævnte bl.a. at Dorrit Willumsen havde været villig til at indlevere sit foredrag og endda uddybe det nærmere.

Sussanne gjorde opmærksom på en film om Yves Saint- Laurent ” L´Amour fou ” der nyligt er blevet vist i fjernsynet på DR-K. Den meget fine film har interesse også for Proust-læsere, da Saint- Laurents store optagethed af Proust også skildres. Filmen kan ses på www.dr.dk i februar måned.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede mødet

 

Referat af ordinær generalforsamling
I
Det danske Proust-Selskab
Søndag den 6 februar 2011
På Teatret Sorte Hest, Vesterbrogade 150, København V

Til stede fra bestyrelsen: Connie Selmann (formand), Helga Schmidt (næstformand), Sussanne Blegaa (kasserer), Birgitte løye (sekretær), Leif Hasle, Heinz Frellesen, Christine Marstrand, Jacob Ulrich, Susanne Kruse.

DAGSORDEN
1.Valg af dirigent og referent.
2.Aflæggelse af årsberetning.
3.Fremlæggelse af regnskab og budget.
4.Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5. Valg af bestyrelse.
Leif Hasle og Sussanne Blegaa er på valg i år.
6. Valg af revisor.
Hans Chr. Fink er villig til genvalg.
7. Eventuelt.

1.Valg af dirigent og referent.
Erik Farsø Madsen blev valgt til dirigent og konstaterede indledningsvis, at indkaldelsen var sendt rettidig ud i henhold til vedtægterne. Referent Susanne Kruse.
2. Aflæggelse af årsberetning ved formand Connie Selman
Formandens beretning
Som det første vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke medlemmerne for det trofaste fremmøde til vore 10 velbesøgte saloner i 2010. Årets oplæsere og foredragsholdere finder I på hjemmesiden og i bulletin # 6.
2010 har været endnu et inspirerende og dynamisk år for Det Danske Proust-Selskab. Vi skiftede lokaler fra Møstings Hus til Biblioteket Danasvej. Lokalet på Danasvej havde mange gode faciliteter, desværre også dårlige. En brandalarm, der umotiveret kunne gå i gang, plagede os flere gange. Senest da Maria Stenz læste op og måtte indskyde en forholdsvis lang kunstpause medens der arbejdedes på højtryk for at bringe alarmen til ro. Heldigvis er sjældent noget så skidt at det ikkeogså er godt for noget. Maria Stenz tilbød ovenpå denne oplevelse prompte at Proust salonerne kunne afholdes på Teatret ved Sorte Hest, hvor hun er direktør. Og her er vi så, i helt nye og charmerende omgivelser, hvor der i pausen tilmed kan nydes forfriskninger.
Udover nye lokaler fik vi også ny oversætter af ’På sporet af den tabte tid’ efter som vi nu gik i gang med oplæsning af Peter Borums oversættelse af 2. del af I skyggen af unger piger i blomst, bind 4.
Else Henneberg Pedersen, oversætteren af de tre første bind af ’På sporet af den tabte tid’, fik den 20. september ved en højtidelig reception på den franske ambassade overrakt den fornemme orden ”l’ordre des arts et des lettres” , med grad af officier. En velfortjent anerkendelse af Else Henneberg Pedersen for hendes bidrag til at udbrede kendskabet til den franske litteratur uden for Frankrig. Gennem flere år har Proust-entusiaster og andre interesserede en søndag om måneden kunnet nyde hendes lydefri oversættelse af Marcel Proust, læst op af kendte skuespillere på vore litterære saloner. At mestre oversættelsen af en så kompleks tekst som På sporet af den tabte tid, hvor en enkelt sætning sagtens kan strække sig over en hel side, vidner om et stort talent. Men at samme tekst – i den danske oversættelse – egner sig så glimrende til oplæsning, atskuespillerne gerne kommer igen og læser op, at publikum føler sig hensat til et andet univers, det fortjener en særlig anerkendelse. I anledning af prisoverrækkelsen udgav Multivers et særtryk af Else Henneberg Pedersens oversættelse af de første 139 sider af bind 12 ’Den genfundne tid’.
Udover Jacques Bergs humoristiske lille essay med titlen ”Min tid med Proust” som var en udgivelse af foredraget han holdt på forårets sidste salon udkom selskabets Proust bulletin # 6 Proust – tradition og nybrud med Sussanne Blegaa og Helga Schmidt som redaktører. Bulletinen blev distribueret til medlemmer ved salonen den 22. august. Bulletin # 7 er påbegyndt med Christine Marstrand, Jacob Ulrich og Helga Schmidt som redaktører. Bulletinen forventes at udkomme til august.
I sommerferien gæstede den amerikanske professor emeritus William C. Carter fra Alabama Universitetet i Birmingham København efter at han gennem længere tid havde korresponderet med Helga Schmidt. Bestyrelsen inviterede Carter på frokost til en god og inspirerende snak om Marcel Proust i Danmark og USA. William C. Carter står bag den biografiske film ”A writer’s Life” om Marcel Proust, som har været vist på en af salonerne og han har aktuelt et online kursus om Proust. Linket hertil finder man på selskabets hjemmeside.
Ved årsskiftet 2010 blev der dannet to læsegrupper: En for erfarne Proustlæsere og en for mindre erfarne. De erfarne havde startvanskeligheder, men kontaktpersonen oplyser, at de ved dette årsskifte vil genoptage læsningen. De mindre erfarne har i årets løb afholdt ni møder med gennemgang af bind 1 og 2 og går derefter i gang med ”I skyggen af unge piger i blomst”. Ved stigende interesse må der etableres endnu en læsegruppe.
En rejse til Venedig over temaet Proust og Ruskin er foreløbig planlagt til ultimo september primo oktober 2011. Rejsen arrangeres af Politiken med Bjørn Bredal og Carsten Thau som rejseledere.
2012 kan Det Danske Proust-Selskab fejre 10 års jubilæum og bestyrelsen planlægger at markere jubilæet med et festskrift samt en galamiddag for medlemmerne.
Med et støt stigende medlemstal er der også noget at fejre. Ved årsskiftet havde selskabet 167 medlemmer. Vi har i årets løb delt flyers og plakater ud til universiteteter og biblioteker. Hvis nogle medlemmer har forslag til ophængning på steder, som bestyrelsen måske ikke er opmærksomme på, eller hvor bestyrelsesmedlemmerne normalt ikke færdes, så hører vi gerne om det.
Vi er også meget åbne for forslag fra medlemmer mht. nye aktiviteter og lign.
Tak for ordet
Birgitte Løye gjorde opmærksom på, at Jacques Bergs bidrag til Salonen kan fås i Den franske Boghandel til 85kr.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
Regnskab.
Kasserer Sussanne Blegaa gav et resumé af regnskabet og udtrykte håb om, at der fortsat vil være fondsmidler til rådighed.
Dirigenten spurgte, hvorfor der har været stigende udgifter til porto.
Kassereren forklarede, at det skyldtes at de største udgifter til porto, som går til udsendelse af bulletinen til medlemmer, i år er opført under posten porto, mens de sidste år var opgjort under posten: bulletin. Portoudgifterne er således nogenlunde uændrede.
Revisoren foreslog, at man ansøger Velux-fonden om midler til andet end selve bulletinen, for eksempel porto til at sende den ud. Det tilsluttede kassereren sig.
Dirigenten gjorde opmærksom på en mindre regnefejl, som snarest vil blive rettet. Med det forbehold blev regnskabet godkendt
BUDGET
Kassereren redegjorde for de øgede udgifter til saloner. Møstings hus var gratis, Danasvej koster 600 kr, Sorte Hest 1500 kr. pr gang fra efteråret. I foråret får vi dog en vis rabat på Sorte Hest.
Der er budgetteret med henlæggelse af 10.000 kroner til jubilæet i 2012. Hvorfor denne henlæggelse, spurgte dirigenten.
Kassereren svarede, at bestyrelsen synes, at det er en god idé at reservere penge til at festligholde jubilæet, herunder udgivelse af en jubilæumspublikation.
I den forbindelse spurgte formanden, om medlemmerne havde nogle ideer til fejring af jubilæet
Der kom flere forslag og kommentarer fra salen. Som for eksempel galamiddag for medlemmerne. Man skal selvfølgelig selv betale, men der vil også blive udgifter for Selskabet. Ifølge Birgitte Løye skulle det gerne blive ” et brag af en fest.” hvilket forsamlingen kunne tilslutte sig. Jetta Maimon foreslog, at bestyrelsen undersøger, hvorledes det gøres i andre Proust-Selskaber og at invitere repræsentanter fra andre Proust-selskaber. Desuden blev der nævnt muligheden for at inddrage Den Franske Ambassade og måske invitere Selskabets protektor, prins Henrik, og bede ham holde tale.
Dirigenten foreslog, at bestyrelsen gør mere for at promovere Selskabet, f.eks. henvender sig til DR og andre medier.
Dernæst blev budgettet taget til efterretning.
4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der var ikke kommet nogen forslag
5.Valg af bestyrelse.
Leif Hasle og Sussanne Blegaa blev genvalgt med akklamation
6.Valg af revisor.
Hans Chr. Fink blev genvalgt, ligeledes med akklamation.
7. Eventuelt
Erik Farsø Madsen gjorde opmærksom på et problem i forbindelse med opkrævning af kontingent. Han havde været på ferie, da kontingentet blev opkrævet og var blevet slettet af medlemslisten, fordi han ikke havde betalt i tide, hvilket han fandt urimeligt. Han eftersøgte mere fleksibilitet fra bestyrelsens side..
Connie Selman gjorde opmærksom på, at den stramme politik med hensyn til opkrævning skyldes, at disse midler er afgørende for Selskabets overlevelse. Leif Hasle ønskede at slå fast, at kassereren gør et kæmpearbejde, som det vil være svært at få andre til at påtage sig, og at hun derfor ikke bør pålægges mere arbejde end nødvendigt.
Revisoren foreslog, at man overlader det til bestyrelsen at finde en mere fleksibel fremgangsmåde. En praktisk løsning kunne være at sende kontingentopkrævningen ud 2 måneder før, i stedet for en måned. Så skulle noget lignende kunne undgås i fremtiden med de betalingsmetoder, vi har til rådighed i dag.
Turen til Venedig.
Heinz Frellsen varetager kommunikationen vedrørende Venedig-turen med Bjørn Bredal og Carsten Thau, og han gjorde rede for, hvor langt projektet er nået. Det er Politiken plus, i samarbejde med rejsearrangøren Livingstone, der står for rejsen.
Heinz regner med at høre nærmere fra Bredal om et par uger. Tidspunktet for rejsen skulle være sidst i september eller først i oktober.
Det undersøges, om Selskabets medlemmer kan få lov at tilmelde sig før andre interesserede.
Dirigenten takkede forsamlingen for en god generalforsamling og hævede mødet.

Referat af ordinær generalforsamling
i
Det danske Proust-selskab
søndag den 7. februar 2010 i biblioteket Danasvej 30b, Frederiksberg

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af årsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5. Valg af bestyrelse.
Louise Svanholm og Neal Ashley Conrad er udtrådt.
Bent Haakonsen ønsker at udtræde.
Ingen bestyrelsesmedlemmer er på valg i år.
Bestyrelsen foreslår 4 nye medlemmer: Susanne Kruse, Birgitte Løye, Heinz Frellesen og Jacob Ulrich.

1. Valg af dirigent og referent
Erik Farsø Madsen blev valgt til dirigent, Susanne Kruse til referent
2 Aflæggelse af årsberetning ved Helga Schmidt ( konstitueret formand )
Først vil jeg nævne hvad der er udkommet af vigtige Proust-udgivelser i år. Den 26. december udkom den længe ventede 2. del af I skyggen afunge piger i blomst, bind 4 af På sporet af den tabte tid, oversat af Peter Borum, der er blevet fornemt anmeldt både i Jyllandsposten og Politiken. Endvidere udkom Proust bulletin # 5, over temaet Det narratologiske perspektiv, i maj, og blev distribueret til medlemmer ved salonen 17. maj, og den foregik faktisk på det sted, vi er nu, Biblioteket Danasvej. En nyskabelse i bulletinen er en oversigt over Proustsaloner, afholdt siden selskabets stiftelse i 2002 og frem til den sidste forårssalon. Og en sådan oversigt vil blive fortsat i bulletin # 6, der er i planlæggelsesfasen med Sussanne Blegaa og mig selv som redaktører, og som i år af forskellige praktiske årsager er planlagt til udgivelse i august.
Der blev afholdt 10 meget velbesøgte saloner i år, og man kan orientere sig om oplæsere og foredragsholdere både på hjemmesiden og i bulletinerne. Jeg vil derfor kun nævne besøget af formanden for Det svenske Proust-selskab, Peter Stenson, der var tilstede ved salonen 8. november og fortalte om Det svenske Proust-selskab. Under en frokost før salonen talte repræsentanter fra bestyrelsen med Peter Stenson om et fremtidigt samarbejde og udveksling mellem de to selskaber. Endvidere vil man fremover på hjemmesiden annoncere møderne i det svenske Proust-selskab og Peter Stenson vil sende os deres nyhedsbreve, hvoraf 2 allerede er lagt ud på hjemmesiden, fra september og november 09.
Med inspiration fra Det svenske Proust-selskab har vi i år taget initiativ til at etablere læsegrupper, og foreløbig er der etableret 2 grupper af 4 medlemmer i Københavnsområdet, og der arbejdes på at få dannet en gruppe i Århusområdet. Tovholder er Birgitte Løye.
Hjemmesiden udvikles løbende. Et af de nye tiltag er fotos fra salonerne, og vi vil gerne takke et af selskabets medlemmer, Paul Lyngbye, for at have stillet sit arkiv af fotos til rådighed.
Det er med glæde, at vi kan konstatere, at medlemstallet vokser. Selskabet havde ved årsskiftet ca. 140 medlemmer, og for yderligere at udbrede kendskabet til vores selskab, har vi fået produceret et antal flyers og plakater. Hvis nogle medlemmer har forslag til ophængning på steder, som bestyrelsen måske ikke er opmærksomme på, eller hvor bestyrelsesmedlemmerne normalt ikke færdes, så hører vi gerne om det.
Vi har i år haft store pladsproblemer i Møstings Hus, og vi beklager meget de ulemper, det har medført for medlemmerne. Vi afholdt derfor den sidste salon i Møstings Hus den 17. januar, og har i stedet reserveret foredragssalen her på Biblioteket Danasvej, Danasvej 30B, til de kommende saloner i foråret. Her er rigelig plads til også at bevæge sig rundt i pausen. Vi har undersøgt flere andre lokaler, som af forskellige grunde ikke kunne bruges: Kunstakademiet, Frederiksberg Bibliotek, Frederiksberg Kirkes menighedshus, Trinitatis Kirkes menighedshus, Flintholm kirkes menighedshus, den Fransk reformerte kirke, Byggeriets Hus.
Men vi vil være glade for forslag fra medlemmer mht. egnede lokaler.
Vi er også meget åbne for forslag fra medlemmer mht. nye aktiviteter og lign.
Der har været talt om en rejse til Venedig over temaet Proust og Ruskin, og den er ikke glemt, men er foreløbig udskudt til 2011.
Neal Ashley Conrad og Louise Svanholm er udtrådt af bestyrelsen i 2009, og Bent Haakonsen udtræder af bestyrelsen ved denne generalforsamling. (7. februar 2010) Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke de tre for det store og værdifulde arbejde, som de har udført for selskabet.
Neal Ashley Conrad var med til at stifte selskabet, og han har været formand i en årrække. Han har været en inspirerende kraft og har i høj grad bidraget til udbredelsen af interessen for Proust både gennem sit mangeartede arbejde i selskabet, sine kurser på Folkeuniversitetet og Krogerup Højskole og gennem sit arbejde i forbindelse med den igangværende oversættelse af På sporet af den tabte tid.
Louise Svanholm har deltaget i bestyrelsesarbejdet i flere perioder og har gennem bidrag til salonerne, som redaktør for en bulletin og som kasserer medvirket til den gode udvikling af selskabet.
Bent Haakonsen har med sin professionelle erfaring været en stor støtte i bestyrelsesarbejdet, og han har med sit vidtforgrenede netværk i kulturlivet bl.a. skaffet mange af selskabets gode oplægsholdere. Sammen med sin kone, Kirsten, har han også altid hjulpet til med praktiske opgaver.
Vi håber at alle tre fortsat vil bidrage til selskabet på forskellig vis.
Tak for ordet.
3 Fremlæggelse af regnskab og budget.
Kasserer Sussanne Blegaa præsenterede årsregnskabet for 2009, og generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til det.
Budgettet for 2010 blev præsenteret. Der var budgetteret med underskud, da fondsintægter ikke var opført. Generalforsamlingen gav udtryk for,at fondsbevillinger af en størrelse,som modtaget tidligere år,burde opføres på budgettet. Kassereren lovede at gøre det næste år.
4 Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der var ingen indkomne forslag, men enkelte kommentarer fra salen.
Jacob Ulrich gjorde opmærksom på, at professor i kunsthistorie, Mogens Nykjær, Århus Universitet, arrangerer en ekskursion til Venedig til foråret.Ikke specielt med henblik på Proust, men med et mere generelt kunsthistorisk perspektiv.Som nævnt i formandens årsberetning har der jo været tanker fremme om en rejse til Venedig, så det kunne være af interesse for selskabet.
Ligeledes vedrørende Venedig nævnte Birthe Refslund, at der blandt medlemmerne er en gruppe, der arbejder med lignende planer.
Jytte Bryde Andersen spurgte, om der var nyt vedr. medlemskortet.Helga svarede på bestyrelsens vegne, at det er et tidskrævende projekt, som der i øjeblikket ikke er overskud til.
5 Valg af bestyrelse.
Medlemmer af bestyrelsen: Connie Selmann, Leif Hasle, Helga Schmidt, Christine Marstrand og Sussanne Blegaa.
Louise Svanholm og Neal Ashley Conrad er udtrådt.
Bent Haakonsen ønsker at udtræde ved denne generalforsamling.
I dagsordenen til generalforsamlingen stod der under punkt 5, at ingen bestyrelsesmedlemmer var på valg i år, hvilket ikke er korrekt, da Julie Maria Callesen indtrådte i bestyrelsen i 2007, og derfor faktisk er på valg. Julie nedlagde sit formandskab ved årsskiftet, da hun havde antaget et job i Thailand i en 6 måneders periode. Hun har meddelt, at hun ikke ønsker at modtage valg, men vil overveje at genindtræde i bestyrelsen til efteråret.
Bestyrelsen foreslog 4 nye medlemmer:Birgitte Løye,Susanne Kruse,Heinz Frellesen og Jacob Ulrich. De blev valgt med akklamation af generalforsamlingen.
6 Valg af revisor.
Hans Chr. Fink blev genvalgt med akklamation.
7 Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger.
Dirigenten takkede generalforsamlingen og hævede mødet
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Connie Selmann som formand, Helga Schmidt som næstformand og Sussanne Blegaa som kasserer.
Susanne Kruse 9 februar 2010

Referat af ordinær generalforsamling
i
Det danske Proust-Selskab

Søndag den 8. februar 2009
Møstings Hus, Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg

Til stede fra bestyrelsen: Neal Ashley Conrad (formand), Julie M. Callesen, Leif Hasle, Helga Schmidt, Bent Haakonsen og Connie Selmann.
Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af årsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
5. Valg af bestyrelse.
Ingrid Wass og Jonas Astrup ønsker at udtræde.
Helga Schmidt og Connie Selmann er på valg, de er villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslår Christine Marstrand og Louise Svanholm som nye medlemmer af bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
Hans Chr. Fink er villig til genvalg.
7. Eventuelt.

Referent: Connie Selmann
Ad 1. Valg af ordstyrer og referent.
Erik Farsø Madsen blev valgt til dirigent og konstaterede indledningsvis, at indkaldelsen var sendt rettidigt ud i forhold til selskabets vedtægter. Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Aflæggelse af formandens beretning
Neal Ashley Conrad bekendtgjorde at han ønsker at gå af som formand.
Formandens beretning: Proust i forandring
Vi kan atter konstatere, at interessen for oplæsningerne af Prousts roman er i vækst. Den har faktisk aldrig været større. Og det skal vi glæde os over. Der er ingen tvivl om at optagetheden af at lytte til Proust på dansk vil tage yderligere til i de kommende år. Det er blot ikke i sig selv en garanti for at Proust automatisk bliver læst af flere. Der vil stadig være mange, der kun får oplevelsen med fra oplæsningerne, fra salonerne, uden rigtigt at få læst Prousts værk. Mange føler sikkert til stadighed, at de ikke rigtig kan komme i gang. Andre at de derimod nu kender til Proust, fordi de er på lyd med ham efter at skuespillerne under de afholdte saloner har oplæsningsfortolket hans værk så sandfærdigt, at de er blevet så overbevist eller mættet, at de overhovedet ikke åbner Prousts værk selv. Det gælder måske mange, måske få, det skal jeg ikke kunne sige.
Men uanset om oplæsningerne ansporer én til at læse værket eller ikke, bliver der ved med at være en stor afstand mellem selve oplæsningen som et kulturelt oplevelsesfænomen og den oplevelse og erfaring, man får af i enrum selv at læse og fordybe sig i værket i tavshed uden nogen som helst stemmer eller støj indover. Det er afstanden derimellem, som der skal knyttes et par ord til, fordi der netop dér ligger en fremtidig udfordring til Det danske Proust-selskab. Til hver af salonerne har anden halvdel hver budt på relevante vinkler på romanen, spændende fra causerier over lysbillede- og powerpointshows til opera- og musikalske fortolkninger og regulære foredrag, hver med sin vinkel, sit perspektiv eller sideblik på Proust. Udbyttet har i situationen været stort, men hvis ikke man har sin egen Proustlæsning som klangbund for oplevelse – hvis ikke man har sin egen Proustforståelse med sig – bliver man let forført af den fortolkning, man har overværet eller går rundt med. Og det kan være med til at skabe en overfladisk eller reduktiv opfattelse af Prousts roman, set i forhold til, hvilken kompleksitet den rent faktisk besidder og afspejler, når man læser den selv. Dette er vigtigt at bemærke sig, fordi Det danske Proust-selskab – om det vil det eller ej – er med til at bestemme, hvor langt og dybt, man nu skal gå med at læse Proust. Sagt i al korthed er det vigtigt ikke at glemme romanen, som er udgangspunkt for alt, hvad vi laver i selskabet. Det er vigtigt, at vi ikke bliver for eventfikserede eller optagede af det ydre.
Er Proust for de mange eller kun for de få, kunne man spørge. Selv har jeg som formand været fortaler for at Proust skulle ud til folket. Ud til alle. Proust på Bakken etc. Men det er jeg ikke helt så sikker på længere. For hvis ud til folket betyder, at man blot påskønner oplæsningen eller forvandler Proust til madeleinekager og hvidtjørne eller smukke, lange sætninger, så bør formidlingsviften helt klart foldes sammen. Måske er Proust, når det kommer til stykket, kun for de få. Nemlig dem, der bliver ved og ved med at læse ham, indtil læsninger af hans værk afsætter og udgør etager indeni i én, som man som læser af hans ufuldendte roman kan stå af på eller sætte af fra, hvornår som helst. Ja, dette er en opfordring til os alle i Det danske Proust-selskab om i fremtiden at besinde sig på at skabe nye formidlingsveje mellem oplæsningen og læsningen, der indbyrdes har meget at give hinanden. Det er ikke hensigten her at skabe et falsk modsætningsforhold. Der er blot dybder på størrelse med Marianergraven i Prousts roman at hente perspektiver op fra, så selskabet aldrig kommer til at lægge låg på Proust, men hele tiden holder den vildeste, smukkeste og rigest sammensatte buket af perspektiver frem for læserne og de voksende antal tilhørere, der frekventerer saloner.
I takt med at interessen for Proust stiger herhjemme bliver utålmodigheden mere og mere udtalt i forhold til at få flere bind af nyoversættelsen i hånden at læse. Oversættelsen kan således slet ikke følge med interessen for at få den læst. Det er der imidlertid en indlejret produktiv logik i, idet oversættelsen, der vitterlig er en langsom metier, og som fordrer den størst tænkelige sikkerhed i sprogfornemmelsen, er resultatet af en langsom og vedholdende, lydhør og pertentlig proces, der står i et direkte forhold til, hvad det faktisk vil sige at tilegne sig Prousts sætninger og deres knopskydende kompleksitet. Når langsomhedens logik her ligefrem kan kaldes produktiv skyldes det, at al form for dybere forståelse og deraf følgende erkendelse kræver tid, ofte enorme mængder af tid. Tid, vi ikke har, men som vi alligevel ender med at give det, der er gået ind i os af alt det læste, uden at vi skænkede det en tanke. Vi kommer med andre ord til selv at give dét tid, som kræver tid for at blive forstået. Når vi læser Proust varer det med andre ord et vist stykke tid, før det står os klart, hvad det egentlig er vi har læst. Vi har læst så og så mange sider, ja, og vi siger: jeg tror godt jeg forstår, hvad det er Prousts fortæller ønsker at fortælle mig. Men efter et stykke tid væk fra læsninger fortabt i hverdagens gøremål dukker de samme passager op, gerne foranlediget af en tilfældig hændelse eller indskydelse, og så kan vi pludselig ikke længere genkende det, vi ellers var sikre på at vi havde læst. Der er med andre ord bestandigt passager og lag under dem, der arbejder i os og med os bag om vores intellekt og vores forståelse af tingene. Der er tale om en nærmest labyrintisk forskydning af det læste, og for den sags skyld også af det hørte, det vi har fået læst højt i en vores mange Proust-saloner. Det er som om, at Proust altid er et andet sted end os, samtidig med at han med sit dobbeltblik bestandigt ser os som vi aldrig vil kunne se os selv, fordi vi bestandigt har vores eget jeg i klemme. Han er bestandigt i gang med os, han går i dybden med os på måder, vi ikke kan lide, men så standser vi bare op, lægger bogen fra os og siger: det gør jo ingenting, for det er jo bare en roman, ikke sandt. Han opererer i dybden og bagom alle ord og tilskyndelser, og vil til alle tider stå som en stor, stor provokation for mange, der enten ikke kender eller vil være sig selv eller ønsker at se andre og sandheden i øjnene.
Det er ingen hemmelighed at jeg nu og her ønsker at gå af som formand. Det er der mange grunde til. Den vigtigste er, at der er andre opgaver, der kalder på mig. Desuden ønsker jeg at bruge mere tid på at undervise i, formidle og at skrive om Prousts roman. Endelig vil jeg sige, at jeg tror på ordet tradition. At tradere betyder – at give videre. At give det, jeg som formand har været med til at skabe videre. Her til slut vil jeg gerne sige tak for fem fantastiske år som formand for Det danske Proust-selskab – tak til hele bestyrelsen, som jeg har haft mange mindeværdige seancer sammen med. Iblandt har der efter min smag været alt for lidt tid til Prousts roman i bestyrelsesarbejdet. Det har jeg savnet. Der har ikke altid været enighed og der er også blevet krydset klinger. Men det har altid været inspirerende og givende at fokusere på sagen: Proust & På sporet, som nærmest har været et mantra for mig. I bestyrelsen og når jeg repræsenterede Proust-selskabet i offentligheden.
Jeg overtog hvervet fra Bjørn Bredal, men såvel før som efter at jeg overtog formandsposten var det min utvetydige hensigt, at der sker skulle skabes en oplæsningskultur med Prousts roman i centrum. Det er sket fyldest. Dén kultur skal vi værne om. Det er en glæde for mig at slutte arbejdet på toppen; – senest har Prinsgemalen sagt ja til at være selskabets protektor, hvilket kan gå hen og få betydning i længden. Sidste år bød også på en yderst mindeværdig rejse til Prousts Paris, Grand Hotel, Cabourg, Illiers-Combray etc. Der skal i den forbindelse udgå en stor tak til Helga og Sussanne fra bestyrelsen for deres forarbejde og planlægning af turen. Ligeledes kan selskabet også være stolt af Bulletinen fra 2008, der ikke blot er værdsat af pressen, men får stor ros med på vejen fra medlemmerne.
I de forløbne år har jeg som formand nok afspejlet fyrtårnsmodellen. I de kommende år vil der nok blive brug for en mere pragmatisk indstillet leder. Lad os passe godt på Det danske Proust-selskab.
Tak til alle.
Hans Chr. Finch roste Neal for hans store engagement og helt specielle ’drive’. Erik Farsø Madsen foreslog at bestyrelsen, det store fremmøde ved de seneste saloner taget i betragtning, alvorligt overvejer at finde et større lokale til fremtidige saloner.
Ad 3. Fremlæggelse af årsregnskab.
Hans Chr. Fink gennemgik regnskab og budget, der blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.
Hans Chr. Fink oplyste, at bestyrelsen hidtil har skaffet fondsmidler til udgivelsen af bulletinen og at dette fortsat vil være praksis. Han gjorde desuden opmærksom på, at udgifterne til afholdelse af salonerne beløber sig til 2.000 kr. pr. salon i form af honorar til skuespilleren. Af regnskabet fremgår ikke, hvorvidt der også her er tale om fondsmidler.
M.h.t. den lille manko under afholdelse af saloner 2008 nemlig 19.866,05 kr. og ikke 20.000 kr. forklarede Hans Chr. Fink at differencen i mellemtiden er udlignet og at det korrekte tal således er 20.000 kr. Overskud fra 2008 er på 2.126,39 kr.
Kassereren, Sussanne Blegaa, som ikke var til stede på generalforsamlingen, har følgende berigtigelse til de regnskabsoplysninger, som blev anført:
1. Udgifter til afholdelse af en salon er 2000 kr til oplæsningen samt lidt varierende udgifter til en vingave til oplægsholderen.
2. Det beløb på 19866,05 kr, som i årsregnskabet angiver den samlede udgift til afholdelse af saloner i 2008, er korrekt, og der er ikke tale om udligning af nogen difference.
Ad 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 5. Valg til bestyrelsen
Neal Ashley Conrad går af som formand. Dette blev modtaget med stor beklagelse fra flere af de fremmødte.
Helga Schmidt og Connie Selmann var villige til genvalg, begge blev valgt med akklamation for en tre-årig periode.
Ingrid Wass og Jonas Astrup ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog som nye medlemmer: Christine Marstrand og Louise Svanholm. Begge blev valgt med akklamation for en tre-årig periode.
Neal Ashley Conrad takkede de afgåede medlemmer for deres indsats.
Bestyrelsen består herefter af Julie Maria Callesen, Leif Hasle, Helga Schmidt, Sussanne Blegaa, Bent Haakonsen, Neal Ashley Conrad, Christine Marstrand, Louise Svanholm og Connie Selmann.
Ad 6. Valg af revisor
Hans Chr. Fink blev med akklamation genvalgt til revisor.
Ad 7. Eventuelt
Nye medlemskort efterlyses samt oplysning om medlemsnr. for de enkelte medlemmer. Bestyrelsen tager disse punkter op på førstkommende bestyrelsesmøde. Jes Petersen roste bestyrelsen for et fremragende arbejde i 2008. Bulletinen blev ligeledes fremhævet. Turen til Paris var årets absolutte højdepunkt og medlemmerne kan nu se frem til en spændende rejse til Venedig foreløbig planlagt til 2010. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Connie Selmann
9. februar 2009

Generalforsamling 2008
Referat af ordinær generalforsamling
i
Det danske Proust-selskab
søndag den 10. februar 2008 i
Møstings Hus, Frederiksberg.

Til stede fra bestyrelsen: Neal Ashley Conrad (formand), Julie M. Callesen, Leif Hasle, Helga Schmidt, Connie Selmann og Ingrid Wass.

1. Valg af ordstyrer og referent
Erik Farsø-Madsen blev valgt til ordstyrer og konstaterede indledningsvis, at indkaldelsen var sendt rettidigt ud i forhold til selskabets vedtægter. Referent: Ingrid Wass
2. Aflæggelse af formandens beretning
Proust på danske læber
Hvordan vi end vender og drejer det, er Det danske Proust-selskab en succes. I betragtning af, hvor kort tid selskabet har eksisteret, er det forbløffende at konstatere, hvilket interesse for Proust, vi som litterært selskab og nyoversættelsen af “På sporet af den tabte tid” har været til at skabe. Proust er så sandelig kommet på danske læber.
2007 blev atter et år med mange besøgende til selskabets månedlige Proust-saloner i Møstings Hus. Selskabets medlemmer har trofast støttet op om arrangementerne ved at komme og overvære oplæsninger af Prousts roman, og det skal de have tak for. Oplæsningerne har udviklet sig til en særlig disciplin, der langsomt er ved at skabe tradition. Proust-oplæsningen bliver snart et begreb!
Det er slående at se med hvilken respekt navnkundige skuespillere går til oplæsningsopgaven. Alle gør det forskelligt. Proust er tydeligvis en stor udfordring for de fleste, hvilket ikke kun skyldes, at den pågældende skuespiller ikke har læst eller haft at gøre med Proust før. Med sine lange, knopskydende sætninger og tilføjelser, med sine indskudte kommentarer, ironiske bemærkninger og pedantiske mellemregninger, er Prousts sætninger en test for enhver oplæser.
Enhver må på egen hånd prøve kræfter med stoffet uden at give køb på sin egen personlige og professionelle integritet og intellektuelle lidenskab. Ikke så lidt interessant er det jo, at den ene skuespiller giver sine stærke erfaringer med at læse Proust højt videre til den næste kollega, der får vakt sin interesse. Skuespillere og kunstnere taler jo sammen. Proust bliver på den måde sat i cirkulation på nye måder. Det vil i sig selv i fremtiden kunne sikre selskabet en høj standard for oplæsning af Proust. For der vil uden tvivl være mange flere, der ønsker at prøve kræfter med Proust, og ingen vil falde igennem. Alle vil bringe sig op på et kongenialt niveau med mesterens vidt berømmede tekst.
Vi begynder med andre ord at kunne fornemme, hvorledes Det danske Proust-selskab, der har til formål at udbrede kendskabet til Proust og skabe veldefinerede rammer for oplæsning, stille og roligt arbejder sig ind gennem sprækkerne i den danske kultur og skaber ny interesse. Nye potentielle læsere har gentagne gange spurgt undertegnede: Hvem er ham Proust? Hvorfor skriver han så langt? Kom han aldrig udenfor en dør? Og pludselig møder man vedkommende til en Proust-salon og et langsomt smil bryder frem.
Som et nyt tiltag har Det danske Proust-selskab i det forgangne år været på ambassadebesøg. Først til Den Franske Ambassade, hvor Hans Kongelige Højhed, Prins Henrik læste op på fransk fra Prousts værk. En bevægende stund, der må betegnes som et foreløbigt højdepunkt i selskabets korte historie, hvor der blev læst med stor indlevelse og fornemmelse for de komiske, groteske og dramatiske steder i Prousts tekst. Siden kom turen til Den Rumænske Ambassade, hvor Lotte Olsen læste op og Bo Tao Michaelis bragte Proust ind i kriminallitteraturens hårdkogte selskab.
Selvom vi står overfor økonomiske udfordringer i forhold til at finansieret en ny hjemmeside, har vi som selskab i dag et godt grundlag af abonnenter under os at virke fra. Tilslutningen til selskabets initiativer udfordrer imidlertid også bestyrelsen til at planlægge langt frem for derved at sikre sig en høj kvalitet i såvel oplæsninger som samtaler, interviews og foredrag i salonernes anden halvdel. Forventningerne til sidste års Bulletin nr. 3, som Louise Svanholm og Jørgen Bruhn redigerede med Proust og intermedialitet som hovedtema, var ikke mindre end de er i år til Bulletin nr. 4, hvor det gælder opfattelsen af Proust i henholdsvis Skandinavien, Sverige og Danmark. Det bliver ikke mindst berigende at læse, hvad der først blevet skrevet om Proust herhjemme.
Af betydelige udfordringer, der venter os, står – som nævnt – en helt ny og meget mere brugervenlig hjemmeside øverst på listen. Vi har brug for en hjemmeside, der vil kunne informere alle medlemmerne, samt alle der klikker sig ind på siden, meget bedre og hurtigere. Den nuværende er slet ikke på øjenhøjde med det, der rent faktisk foregår i selskabet. Vi stræber altså efter at få skabt en hjemmeside, der giver en klar fornemmelse, af hvad der foregår under salonerne – f.eks. med billeder, soundbites, små uddrag fra tidligere oplæsninger – af hvem der har optrådt med oplæsninger, og hvor man kan holde sig informeret om hvor langt nyoversættelsen er nået.
Hvor de sidste to somre har budt på sommerkurser om Proust på – og i samarbejde med – Krogerup Højskole, byder Det danske Proust-selskab denne forsommer på den første voyage proustien; En rejse til Proust, nærmere bestemt Paris, Illiers-Combray og Cabourg. Efter tilslutningen at dømme (nej, der ikke flere pladser tilbage) bliver der givetvis tale om en alternativ dannelsesrejse ind i Proustkulturen til de steder, hvor han boede og skrev sin roman og hvor han opholdt sig fra tid til anden. En sådan rejse vil helt sikkert åbne nye øjne, samt give en nærmere biografisk fornemmelse af, hvem Marcel Proust var, men forhåbentlig også, og nok så vigtigt, gøre os bedre i stand til at forstå, hvorfor dette står at læse i hans opulente roman “På sporet af den tabte tid”:
”Den eneste virkelige rejse, det eneste foryngelsens bad, ville ikke være at drage ud mod nye landskaber, men at få andre øjne, at se universet med en andens, med hundrede andres øjne, se de hundreder universer, som hver af dem ser, hver enkelt af dem er; og det kan vi i sandhed med en Elstir, med en Vinteuil; med folk som de flyver vi i sandhed fra stjerne til stjerne.” (bind 5, ”Albertine”, s, 259).
Tak for ordet.
Bemærkninger til formandens beretning:
Jes Petersen (JP): Påpegede med henvisning til selskabets vedtægter at dets formål er… ”at fremme og dyrke interessen for Marcel Prust, hans forfatterskab og hans tid, herunder at støtte udgivelse af værker af og om Marcel Proust”. JP fandt imidlertid ikke, selvom det havde været et glimrende år rent arrangementsmæssigt, at selskabet levede op til denne formålsparagraf. Ud over oplæsningerne bliver der ikke gjort nok til udbredelse af Proust’ værk. JP savner artikler fra den danske Proust-forskning, anmeldelse af bøger og artikler fra nær og fjern og henviste til det svenske Proust-Selskab, der i højere grad orienterer om, hvad der sker i Proust-verdenen. Kommentaren blev taget ad notam med håb om, at en kommende revidering af selskabets hjemmeside kan imødekomme behovet for større og bedre information, ligesom der blev henvist til den kommende Bulletin nr. 4.
Leif Hasle supplerede med forslag om, at medlemmerne var meget velkomne til at bidrage med deres kendskab til, hvad der skete inden for Proust-forskningen, så der kunne komme så mange oplysninger med på hjemmesiden som overhovedet muligt.
Connie Selmann gjorde opmærksom på, at der også havde været afholdt en meget velbesøgt salon i Odense.
3. Fremlæggelse af årsregnskab.
Hans Chr. Fink gennemgik regnskab og budget, der blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.
Dirigenten spurgte til, hvor udgifterne til hjemmesiden kunne aflæses.
Formanden oplyste, at det implicit fremgik af årsberetningen, at hjemmesiden skal sponseres udefra, og at der bl.a. er søgt midler i Bikubenfonden.
Johanne Prahl Steffensen, til daglig kulturchef i Bikubenfonden, mente, at der var større sandsynlighed for, at fonden ville støtte udgivelsen af en bulletin, frem for en hjemmeside.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Der var ingen indkomne forslag.
Forslag fra salen:
Jes Petersen mente, at det kunne være spændende, hvis anden halvdel af Proust-salonen af og til kunne være helliget en række forskellige mennesker, der fortalte om deres forhold til Proust og om hvordan, de havde lært Proust at kende.
Der blev nævnt følgende personer, som det forsøges at kontakte, men det skal dog bemærkes, at JP ikke vidste, om de nævnte læser Proust eller om deres kendskab til samme. I uprioriteret rækkefølge blev nævnt: Bo Green Jensen, Niels Brunse, Nils Soelberg, Anne Knudsen, Lilian Munch Rösing, Niels-Jørgen Nielsen, Hans Chr. Fink, Åge Henriksen, Bent Haakonsen, Marianne Juhl, Mette Winge, Bjørn Lense Møller, John Chr. Jørgensen, Ole Meyer, Ib Michael, Johannes Riis, Merete Riis, Klaus Rifbjerg, Niels Barfoed.
Jørgen Bruhn støttede synspunktet, men ønskede også, at oplæsningerne blev efterfulgt af mere akademiske indlæg, hvor også den tungere akademiske viden kunne komme til udtryk.
Heinz Frellesen indstillede at den dag, hvor der også blev afholdt generalforsamling, kun indeholdt oplæsning og ikke noget efterfølgende oplæg.
Forslagene blev taget til efterretning.
5. Valg til bestyrelsen
På valg var Neal Ashley Conrad og Leif Hasle.
Begge var villige til genvalg, begge blev valgt med akklamation for en tre-årig periode.
Francois Marchetti, Louise Svanholm, Jørgen Bruhn og Marie Lindskov ønsker alle at træde ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog som nye medlemmer: Bent Haakonsen, Sussanne Blegaa og Jonas Astrup Pedersen.
Alle blev valgt med akklamation for en tre-årig periode.
NAC takkede de afgåede medlemmer: Jørgen Bruhn for den store indsats som god og kritisk næstformand, der havde været med til at sikre formidling af den akademiske vinkel på Proust, Louise Svanholm for utrætteligt kassererarbejde, Francois Marchetti, der p.t. er mere optaget af Celine, og derfor ikke har tid og endelig Marie Lindskov, der også er optaget af andre gøremål nu, men som formentlig vil være interesseret i at deltage igen på et senere tidspunkt.
Bestyrelsen består herefter af Neal Ashley Conrad, Jonas Astrup Pedersen, Sussanne Blegaa, Julie M. Callesen, Leif Hasle, Bent Haakonsen, Helga Schmidt, Connie Selmann og Ingrid Wass.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Neal Ashley Conrad som formand, Helga Schmidt som næstformand og Sussanne Blegaa som kasserer. Desuden blev en indbyrdes arbejdsfordeling aftalt.
6. Valg af revisor
Hans Chr. Fink blev med akklamation genvalgt til revisor.
7. Eventuelt
Jes Petersen bad bestyrelsen om at se på, hvordan de fysiske forhold omkring afholdelse af salonerne kunne forbedres for deltagerne. Det er et problem, at rummet er for lille, og at der ikke bruges højttalere.
Bestyrelsen vil prøve at få et samarbejde i gang med Møstings Hus om etablering af højttalere og se på, hvordan forholdene i det hele tage kan forbedres.
Hans Chr. Fink orienterede om, at næste arrangement vil foregå i Literaturhaus, hvor Ghita Nørby læser op den 2. marts. I forventning om stort fremmøde, opfordrede HCF medlemmerne til at komme i god tid, for at få sig en plads. Der er 150 pladser, så det gælder for foreningens medlemmer om at være der mindst 45 minutter før, som Leif Hasle gjorde opmærksom på.
Endelig meddelte Henrik Borberg, at oversættelsen af Celeste Albarets bog om Marcel Proust vil blive markeret ved et arrangement i Hofteatret i marts, hvortil selskabets medlemmer kunne komme ind til reduceret billetpris.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Ingrid Wass
12. februar 2008

Generalforsamling 2006
Referat af ordinær generalforsamling i
Det danske Proust-selskab
søndag den 10. juni 2006 i
Møstings Hus, Frederiksberg.

1. Valg af dirigent og referent.
Connie valgt til dirigent og Helga til referent.
2. Formandens årsberetning.
Næste bulletin skal omhandle receptionshistorien, som ikke er kommet igang endnu, men det sker snarest. Det har i øvrigt været et stort år. Peter Borum er i gang med oversættelsen af bind 4, Jens Lyngsøe er ligeledes engageret, ligesom Lars Bonnevie og Hans Peter Lund. Selskabets rolle i forbindelse med oversættelserne drejer sig om at varetage et moralsk ansvar. Endvidere er der planlagt en tur til Paris, Combray, Cabourg i foråret 2008, mens hvidtjørnen blomstrer. Efter bulletin 4’s udgivelse, der også beskæftiger sig med den nordiske/skandinaviske reception, var det oplagt med et Nordisk Proust seminar. Formanden kom endvidere ind på den store diskrepans der er mellem selskabets indsats med at udbrede kendskabet til Marcel Proust og den ikke ajourførte hjemmeside. Der er endvidere planer om at oparbejde et Proust bibliotek, i særdeleshed et lydarkiv med de stemmer, der har læst op og fremover læser op af ’På sporet.’ Det er bydende nødvendigt at der oprettes en hjemmeside, som er dyr men nødvendig. Kommentar fra Jes Petersen: Man forsømmer kontakten til medlemmerne. Det drejer sig igen om hjemmesiden, som vil blive ajourført snarest. JP slog også til lyd for, at man orienterede om hvad der foregår på den franske Proust-scene, via den franske Bulletin, ligesom den nordiske og evt. tyske Proust-scene. Kommentar fra Hans Christian Fink: Nævnte 10 mil. kr. puljen i Litteraturrådet, der yder arbejdslegater, som kan søges af oversætterne. Kommentar fra Leif Hasle: Det er uomgængeligt, at der bliver etableret et samarbejde mellem Proust-selskabet og et af universiteterne, ligesom med Det Kongelige Bibliotek.
3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kasserer Louise Svanholm.
Der var i 2006 154 betalende medlemmer. Se regnskabet her på hjemmesiden.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
Se punkt 2.
5. Valg til bestyrelsen.
Ingen af de nuværende medlemmer er på valg. Afgående bestyrelsesmedlem er: Signe Lindskov Hansen. Nye bestyrelsesmedlemmer er: Marie Lindskov Hansen, Julie M. Callesen og Ingrid Wass. Kun de to sidstnævnte var tilstede, præsenterede sig og blev valgt med akklamation.
6. Valg af revisor.
Hans Christian Fink ønskede genvalg som revisor og blev valgt med akklamation.
7. Eventuelt.
Erik Farsø Madsen foreslog, at bestyrelsen henvendte sig til de menige medlemmer, hvis man havde brug for hjælp i en speciel anledning. Der var endvidere forslag om, at indmeldelsesblanketter skulle ligge fremme til salonerne.

Generalforsamling 2005
Referat af ordinær generalforsamling i Det danske Proust-selskab søndag den 5.marts 2006 i Møstings Hus, Frederiksberg.

1. Valg af dirigent og referent.
Neal Ashley Conrad valgtes til dirigent, Leif Hasle til referent.
2. Aflæggelse af årsberetning.
Formanden beskrev 2005 som et godt år for selskabet: Medlemstallet har været i stigning, tilslutningen til salonerne fin og nyoversættelsen af På Sporet skrider frem. I øvrigt henviste han til den udførlige beretning, som fremkommer i bulletin no. 3.
3. Fremlæggelse af årsregnskab.
Philip Ingstrup Nielsen fremlagde regnskabet for 2005, der blev vedtaget med akklamation. Formanden takkede Philip for det store arbejde, han har udført for selskabet som kasserer, en tak, som blev modtaget med bifald fra salen. Louise Svanholm tiltræder som ny kasserer.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
Der var forslag fra salen om, at selskabet arrangerer en rejse til Venedig med bl.a. Bjørn Bredal som Cicerone. Formanden syntes godt om idéen og oplyste, at bestyrelsen også arbejder på at arrangere en rejse til Frankrig i Prousts fodspor.
5. Valg til bestyrelsen.
Jørgen Bruhn blev genvalgt ved akklamation. Philip Ingstrup Nielsen og Steen A. Cold fratrådte efter ønske. Med akklamation nyvalgtes Helga Schmidt, Connie Selmann og François Marchetti. Bestyrelsen udgøres herefter af: Neal Ashley Conrad ( formand ), Jørgen Bruhn ( næstformand, ), Louise Svanholm ( kasserer ), Leif Hasle og Signe Lindskov Hansen samt af ovennævnte 3 nyvalgte.
6. Valg af revisor.
Med akklamation genvalgtes Hans Christian Fink som revisor.
7. Eventuelt.
Fra salen takkede et medlem bestyrelsen for dens arbejde med at arrangere saloner, som vedkommende altid overværede med stort udbytte.
Dirigenten takkede forsamlingen for den gode gennemførelse af generalforsamlingen og hævede mødet.
Således passeret.
Leif Hasle.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com